VDO อริน กรีรณณ์ บุญญ

VDO อริน กรีรณณ์ บุญญ

[:th]https://youtu.be/UlvMxUYEhYI
คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]