VDO โกโก้ กกกร เบญจาธิกุล

VDO โกโก้ กกกร เบญจาธิกุล

[:th]https://youtu.be/xQDRSpwDoRY

คำบรรยายทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ชมที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน หรือผู้ชมที่พูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในวิดีโอ[:]